Copyright © 2020

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

Wszelkie prawa zastrzeżone

odw@port.szczecin.pl +48 91 43 08 222

Skontaktuj się z nami

ul. Bytomska 7

70-603 Szczecin 

Odwiedź nas

Przedmiotem opracowania jest wstępne określenie prześwitów pionowych pod istniejącymi mostami drogowymi i kolejowymi, zlokalizowanymi na Odrzańskiej Drodze Wodnej (ODW) pomiędzy miejscowością Ścinawa (km. 330.9) a miejscowością Ognica (km. 697.0), w warunkach dostosowania tego odcinka do międzynarodowej klasy żeglowności Va.

Warunki dostosowania powyższego odcinka ODW do klasy Va zostały określone we Wstępnej Koncepcji Przestrzenno - Technicznej dla Odry Swobodnie Płynącej (WKPT) [link]. W ramach WKPT opracowane zostały m. in. koncepcje budowy 25 stopni wodnych (o niskim piętrzeniu), a także projekt przebiegu nowego szlaku żeglownego o parametrach odpowiadających klasie Va (szerokość i promienie łuków szlaku żeglownego). Na podstawie obliczeń wykonanych za pomocą numerycznych modeli hydrodynamicznych, określone zostały także piętrzenia na stopniach wodnych oraz położenie zwierciadła wody na odcinku pomiędzy stopniami, w warunkach najwyższego przepływu żeglownego (Qmaxż). Podstawę do określenia prześwitów pod obiektami mostowymi stanowiły poziomy wody w odpowiadających im przekrojach, otrzymane w wyniku tej symulacji [link].

Opracowanie zawiera osobną charakterystykę każdego z analizowanych obiektów mostowych oraz zbiorcze zestawienia tabelaryczne. W opracowaniu dokonano również analizy spełnienia przez poszczególne obiekty mostowe warunku minimalnego prześwitu pionowego dla drogi wodnej klasy Va,  który wynosi min. 5.25 m.

Obszar opracowania

W poniższej tabeli zestawiono obiekty mostowe podlegające analizie:

Przykład analizy obiektu mostowego:

W opracowaniu wykorzystano między innymi poniższe materiały źródłowe:

  • Pomiary geodezyjne spodów konstrukcji obiektów mostowych krzyżujących się z Odrzańską Drogą Wodną Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 2019.

  • Wyznaczenie profilu podłużnego zwierciadła wody na odcinku rzeki Odry od Ścinawy do ujścia Nysy Łużyckiej w warunkach najniższego i najwyższego przepływu żeglownego. Wariant zabudowy C4. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy, Wrocław, luty 2020.

  • Opracowanie profili zwierciadła wody na Odrze granicznej w proponowanych wariantach dostosowania do klasy żeglowności Va [link]. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., Szczecin 2020.

  • Metodyka określania rzędnej zwierciadła wody odpowiadającej najwyższej wodzie żeglownej w dowolnym przekroju poprzecznym Odrzańskiej Drogi Wodnej po jej modernizacji [link]. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., Szczecin, czerwiec 2018 r

 

Wykonawca:

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście - Biuro ds. Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Autor: Bogdan Zakrzewski

 

Wstępne określenie prześwitów pod mostami w warunkach proponowanego dostosowania Odrzańskiej Drogi Wodnej na odcinku od miejscowości Ścinawa do miejscowości Ognica do klasy Va.
15 lutego 2021