Copyright © 2020

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

Wszelkie prawa zastrzeżone

odw@port.szczecin.pl +48 91 43 08 222

Skontaktuj się z nami

ul. Bytomska 7

70-603 Szczecin 

Odwiedź nas

Przedmiotem Projektu było opracowanie koncepcji technicznej, określającej zakres prac niezbędnych dla  dostosowania szlaku żeglownego rzeki Odry na odcinku swobodnie płynącym (od km. 330.9 do km. 697) do  międzynarodowej klasy żeglowności Va.  Wyniki opracowania stanowią element Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej, przez co przyczynią się do rozwoju zarówno portów położonych wzdłuż rzeki Odry i w jej estuarium, jak i podmiotów gospodarczych usytuowanych w korytarzu odrzańskim.

Zakres opracowania:

 • ustalenie lokalizacji stopni wodnych;

 • określenie przebiegu nowego szlaku żeglownego;

 • opracowanie wielowariantowych kompozycji stopni wodnych;

 • dostosowanie istniejącej zabudowy regulacyjnej, linii brzegowej i obwałowań do nowego przebiegu szlaku żeglownego;

 • określenie zakresu rzeczowego niezbędnych robót ziemnych, przekopów i bagrowań;

 • analiza oddziaływania planowanych przedsięwzięć na urządzenia wodne i dopływy;

 • opracowanie rozwiązań ekohydrologicznych dla stopni wodnych i szlaku żeglownego;

 • oszacowanie kosztów inwestycyjnych wszystkich działań technicznych i prośrodowiskowych wskazanych w koncepcji.

Wstępna Koncepcja Przestrzenno-Technicznej dla Odry swobodnie płynącej (WKPT), w celu dostosowania Odrzańskiej Drogi Wodnej poniżej Malczyc do klasy żeglowności Va, zakłada budowę – oprócz projektowanych obecnie stopni Lubiąż i Ścinawa – 25 stopni wodnych.

Została ona opracowana w podziale na trzy części:

 • Część I dla odcinka Odry od miejscowości Ścinawa (km 330,90) do ujścia rzeki Czarna Struga (km 432,40);

 • Część II dla odcinka Odry od ujścia rzeki Czarna Struga (km 432,40) do ujścia rzeki Nysa Łużycka (km 542,40);

 • Część III dla odcinka Odry od ujścia rzeki Nysa Łużycka (km 542,40) do miejscowości Ognica (km 697,00.).

Każda z części składa się z pięciu zadań. Z realizacji każdego zadania opracowany został odpowiedni raport wraz z załącznikami w postaci map, tabel i warstw wektorowych w formacie shp – w sumie 15 tomów.

Zadanie A – Analizy wstępne uwarunkowań środowiskowych

Celem zadania była weryfikacja lokalizacji stopni wodnych, wskazanych w wyniku przeglądu uwarunkowań hydrograficznych i topograficznych, przebiegu koryta, obliczeń wykonanych za pomocą numerycznych modeli hydrodynamicznych oraz konsultacji samorządowych. Weryfikacja ta została przeprowadzona na podstawie analizy i oceny wpływu planowanych stopni wodnych na środowisko.

Zadanie B – Wielowariantowe kompozycje stopni wodnych

Zadanie polegało na opracowaniu, dla ustalonych lokalizacji, kompozycji stopni wodnych w dwóch wariantach:

 1. Jaz powłokowy z przepławką przepławka bliska naturze – wykorzystująca tam, gdzie to możliwe starorzecza lub pozostałości naturalnych koryt;

 2. Jaz klapowy z przepławką techniczną.

Dla wybranych lokalizacji (Bytom Odrzański, Brody, Krosno Odrzańskie, Urad) przygotowane zostały  dodatkowe warianty kompozycji uwzględniające most pieszo-jezdny. Na rysunku przedstawiona jest wizualizacja stopnia wodnego Urad w wariancie z jazem powłokowym.

Zadanie C – Dostosowanie szlaku żeglownego do klasy żeglowności V

Celem zadania było określenie zakresu niezbędnych działań dla dostosowania szlaku żeglownego żeglowności Va, w warunkach planowanej zabudowy stopniami wodnymi. Przy dostosowywaniu szlaku żeglownego do klasy Va uwzględniane były rozwiązania lub działania sprzyjające środowisku naturalnemu, w tym wymienione w opracowanych przez ERCE PAN Wytycznych środowiskowych dotyczących zastosowania ekohydrologii dla planowania inwestycji mających na celu poprawę żeglowności Odry [link].

Zadanie D – Analizy uzupełniające

Zadanie obejmowało analizę i ocenę wpływu, wprowadzonych w ramach Zadania B i Zadania C, działań zmierzających do przystosowania Odrzańskiej Drogi Wodnej do parametrów klasy żeglowności Va, na warunki funkcjonowania wybranych urządzeń wodnych na Odrze lub w ujściowych odcinkach cieków i kanałów uchodzących do tej rzeki wraz z zaproponowaniem dla tych urządzeń rozwiązań ekohydrologicznych mających na celu poprawę stanu ekologicznego wód. Efektem tego zadania jest również Mapa rozwiązań i działań sprzyjających środowisku naturalnemu [link] proponowanych w ramach WKPT. Na rysunkach przedstawiono przykłady poszczególnych rozwiązań zaproponowanych w WKPT.

Zadanie E – Oszacowanie kosztów

Celem zadania było oszacowanie kosztów wszystkich działań zaproponowanych w Zadaniach B, C i D.

Wykonawcy Projektu

DHV Hydroprojekt  -  specjalistyczne usługi inżynieryjne, projektowe, doradcze oraz w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizowanymi projektami.

Antea Group  -  międzynarodowa firma konsultingowa, zajmująca się inżynierią i środowiskiem. Specjalizuje się w rozwiązaniach kompleksowych w dziedzinie środowiska, infrastruktury, urbanistyki i gospodarki wodnej.

Współpraca

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk w Łodzi  - Instytut zajmuje się eksperymentalnymi oraz teoretycznymi badaniami naukowymi w zakresie rozwoju ekohydrologii oraz jej wdrażaniu  w celu odnowy zasobów wodnych.

 

Wstępna Koncepcja Przestrzenno-Techniczna dla Odry swobodnie płynącej  (WKPT).
28 grudnia 2020