Copyright © 2020

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

Wszelkie prawa zastrzeżone

odw@port.szczecin.pl +48 91 43 08 222

Skontaktuj się z nami

ul. Bytomska 7

70-603 Szczecin 

Odwiedź nas

Przedmiotem opracowania było oszacowanie kosztów dostosowania Odrzańskiej Drogi Wodnej na odcinku od Kędzierzyna-Koźla do Malczyc do klasy żeglowności Va. Koncepcja tego dostosowania została wypracowana przez Politechnikę Wrocławską w ramach Projektu badawczego w zakresie poprawy żeglowności rzeki Odry [link],  a po jego zakończeniu uzupełniona w oparciu o badania i analizy własne Biura ds. Odrzańskiej Drogi Wodnej. W sposób sumaryczny i spójny jest ona przedstawiona w Dostosowanie Odrzańskiej Drogi Wodnej od Kędzierzyna-Koźla do Malczyc do klasy żeglowności Va [link]. Ze względu na koncepcyjny charakter Projektu Badawczego oraz różny stopień szczegółowości w podejściu do wymagających modernizacji elementów Odrzańskiej Drogi Wodnej, wycena kosztów dostosowania jej do klasy żeglowności Va została wykonana w podziale na cztery grupy:

 1. Modernizacja jazów w zakresie zwiększenia piętrzenia, w tym:

 • przebudowa jazów sektorowych na klapowe,
 • budowa nowego jazu klapowego Ujście Nysy,
 • nadbudowa istniejących zamknięć klapowych.

 

 1. Budowa śluz żeglugowych, w tym:

 • rozbiórka istniejących śluz, w miejscu których planowane są nowe śluzy,
 • budowa śluz żeglugowych,
 • budowa infrastruktury żeglugowej związanej z nowymi śluzami.

 

 1. Dostosowanie odcinków rzeki pomiędzy stopniami wodnymi, w tym:

 • prace pogłębiarskie,
 • rozbiórka i przebudowa ostróg regulacyjnych,
 • ubezpieczenia brzegu (narzutem i brukiem kamiennym, przetamowania, ściany oporowe),
 • budowa lub przebudowa wałów przeciwpowodziowych.

 

 1. Przebudowa lub rozbudowa pozostałych obiektów stopnia wodnego, w tym:

 • nabrzeża przeładunkowe i postojowe wraz z placami,
 • slipy i pochylnie,
 • mosty drogowe i kładki piesze,
 • infrastruktura drogowa (drogi kołowe i place manewrowe),
 • przełożenie cieków,
 • przepławki (nie uwzględnione w ramach przebudowy lub budowy jazów),
 • zagospodarowanie terenu.

 

Niezbędne do określenia kosztów przedmiary robót ustalane były na podstawie opracowań Projektu Badawczego zawierających szereg danych technicznych proponowanych rozwiązań. W przypadku braku lub niewystarczających danych, autorzy opracowania przyjmowali odpowiednie założenia konstrukcyjne lub technologiczne, bazując na swojej wiedzy eksperckiej lub stosując analogię do rozwiązań zastosowanych w:

 1. Wstępnej Koncepcji Przestrzenno-Technicznej dla Odry swobodnie płynącej (WKPT) [link],
 2. dokumentacjach projektowo-kosztowych udostępnionych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne (PGW) Wody Polskie.

 

Koszty jednostkowe wykonania zostały określone w kosztorysach opracowanych w Biurze ds. ODW. Przy opracowywaniu części z nich posiłkowano się metodykami szacowania kosztów wykonania stopni wodnych powstałymi w ramach WKPT oraz kosztorysami inwestorskimi udostępnionymi przez PGW Wody Polskie.

Łącznie opracowanie zawiera 60 załączników, w tym 19 arkuszy kalkulacyjnych przedmiaru prac i kosztów oraz 37 kosztorysów. Zamieszczono także opisy toku postępowania przy wycenie kosztów w zakresie: przebudowy jazu sektorowego na klapowy, nadbudowy klap na jazach klapowych, rozbiórki małej śluzy w miejscu której planowana jest budowa śluzy żeglugowej, rozbiórki i przebudowy ostróg regulacyjnych.

Rysunek: Przekrój podłużny nowej śluzy żeglugowej na stopniu wodnym Kąty.

Źródło: Projekt Badawczy w zakresie poprawy żeglowności Odrzańskiej Drogi Wodnej. Politechnika Wrocławska. Wrocław. 2019.

Zdjęcie na wstępie do artykułu przedstawia widok zamknięcia klapowego przygotowywanego do osadzenia w łożyskach w trakcie przebudowy jazu sektorowego Różanka na jaz klapowy (fot. Jerzy Machajski).

Wykonawca:

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście - Biuro ds. Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Autorzy: Kolanda Ł., Barańska G. i Machajski J. (Eksperci współpracujacy z Biurem ds. ODW), Dybkowska-Stefek D., Relisko-Rybak J., Zakrzewski B. 2020

 

Oszacowanie kosztów dostosowania Odrzańskiej Drogi Wodnej na odcinku od Kędzierzyna-Koźla do Malczyc do klasy żeglowności Va.
01 lipca 2020