Copyright © 2020

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

Wszelkie prawa zastrzeżone

odw@port.szczecin.pl +48 91 43 08 222

Skontaktuj się z nami

ul. Bytomska 7

70-603 Szczecin 

Odwiedź nas

Autor: Stanisław Czaja (Uniwersytet Śląski)

Książka w sposób sumaryczny prezentuje historię żeglugi na Odrze, plany budowy oraz prace projektowe nad kanałem Dunaj-Odra-Łaba.

Książka: Dunaj - Odra - Łaba. Spojrzenie w przeszłość

Autor: Stanisław Czaja (Uniwersytet Śląski)

Książka, w której w sposób sumaryczny przedstawiono koncepcje budowy Kanału Śląskiego opracowywanych już od XVIII w.  NAKŁAD NA WYCZERPANIU

Książka: Kanał Śląski. Spojrzenie w przeszłość

Autorzy: Maciej Zalewski (ERCE PAN), Paweł Jarosiewicz (Uniwersytet Łódzki)

W książce zaprezentowano podejście systemowe ekohydrologii dla rozwoju ODW.

Książka: Ekohydrologiczne podstawy poprawy żeglowności i zwiększenia potencjału środowiskowego Odrzańskiej Drogi Wodnej

Folder przybliżający pojęcie Ekohydrologii, czyli nauki o procesach zachodzących w biosferze, dla której ramy tworzą dwukierunkowe interakcje między cyklem hydrologicznym a biocenozami, ukształtowane w toku ewolucji.

Folder informacyjny: Ekohydrologia dla Odrzańskiej Drogi Wodnej

Folder informacyjny przybliżający m. in. problematykę poziomów piętrzenia na stopniach wodnych odnoszących się do żeglugi, najwyższej wody żeglownej oraz stanów i przepływów konwencjonalnych związanych z żeglugą.

Folder informacyjny: Najwyższa Woda Żeglowna na Odrze

Folder opisujący Projekt badawczy w zakresie poprawy żeglowności rzeki Odry.  Przedmiotem Projektu jest  m. in. opracowanie  Koncepcji badawczo - technicznej modernizacji skanalizowanego odcinka Odrzańskiej Drogi Wodnej do klasy żeglowności Va.

Folder informacyjny: Projekt badawczy w zakresie poprawy żeglowności rzeki Odry

W artykule przedstawiono etap przygotowawczy do przeprowadzenia analiz i wskazania rozwiązań umożliwiających uzyskanie na Odrze granicznej klasy żeglowności Va. Prace polegały na budowie modelu hydrodynamicznego tego odcinka Odrzańskiej Drogi Wodnej przy wykorzystaniu najnowszego środowiska modelowego HEC-RAS. Model hydrodynamiczny Odry granicznej stanowią dwa osobne submodele, powiązane warunkami brzegowymi w węźle wodnym ujścia Warty.

Artykuł ukazał się w czasopiśmie Gospodarka Wodna nr 12/2018

Artykuł: Uzyskanie na Odrze granicznej klasy żeglowności Va - budowa modelu hydrodynamicznego.

Przedstawiono analizę możliwych rozwiązań dla uzyskania na Odrze granicznej klasy żeglowności Va, w oparciu o koncepcję budowy stopni wodnych. Wykorzystano w niej wcześniej zbudowany i skalibrowany model hydrodynamiczny najnowszego środowiska modelowego HEC-RAS. W skład modelu wchodzą dwa osobne submodele, powiązane warunkami brzegowymi w węźle wodnym ujścia Warty.

Artykuł ukazał się w czasopiśmie Gospodarka Wodna nr 12/2019

Artykuł: Uzyskanie na Odrze granicznej klasy żeglowności Va - badania modelowe koncepcji zabudowy stopniami wodnymi.

Zakończono prace studyjne w zakresie lokalizacji portów rzecznych wzdłuż Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW), Kanału Śląskiego i polskiego odcinka kanału Dunaj-Odra-Łaba (DOL). Wielokryterialna analiza potencjału transportowego i gospodarczego ODW pozwoliła na wyznaczenie lokalizacji węzłów transportowych oraz portów ładunkowych wraz z określeniem ich kategorii. Wskazane porty rzeczne powinny w przyszłości stanowić punkty koncentracji usług transportowo-logistycznych.

Artykuł ukazał się w czasopiśmie Przegląd Kominikacyjny nr 10/2020

Artykuł: Lokalizacja portów rzecznych ładunkowych na Odrzańskiej Drodze Wodnej – wyniki analiz Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

W artykule zaprezentowano podstawy metodyczne i wyniki pierwszego etapu wstępnej oceny potencjalnych źródeł wody do zasilania Kanału Śląskiego, wykonanej w Biurze ds. Odrzańskiej Drogi Wodnej Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Obszar badań obejmował otoczenie planowanej trasy Kanału, w tym zlewnie czterech rzek: Bierawki, Rudy, Gostyni i Pszczynki.

Artykuł ukazał się w czasopiśmie Gospodarka Wodna nr 12/2020

Artykuł: Analiza dostępności zasobów wód powierzchniowych w rejonie Kanału Śląskiego. Charakterystyka warunków klimatycznych i hydrologicznych.

W artykule przedstawiono podstawy metodyczne sporządzania bilansów wodnogospodarczych zlewni rzecznych oraz wyniki takich analiz wykonanych dla czterech zlewni (Ruda, Bierawka, Gostynia i Pszczynka) pod kątem oceny wielkości zasobów wód powierzchniowych dostępnych do zagospodarowania dla potrzeb Kanału Śląskiego.

Artykuł ukazał się w czasopiśmie Gospodarka Wodna nr 02/2021

Artykuł: Analiza dostępności zasobów wód powierzchniowych w rejonie Kanału Śląskiego. Bilanse wodnogospodarcze wód powierzchniowych zlewni Rudy, Bierawki, Gostyni i Pszczynki

EPUB

Author's: Maciej Zalewski (ERCE PAN), Paweł Jarosiewicz (University of Łódź)

In the report, systemic, ecohydrology-based approach to the execution of the Odra Waterway project is presented.

Report: Ecohydrological Foundation for Improving the Navigability and Bolstering the Environmental Potential of the Odra Waterway

Artykuł ukazał się w czasopiśmie Sustainability 2021, 13(6)

Author's: Bogusz Wiśnicki, Dorota Dybkowska-Stefek, Justyna Relisko-Rybak, Łukasz Kolanda

Abstract: The paper responds to research problems related to the implementation of large-scale investment projects in waterways in Europe. As part of design and construction works, it is necessary to indicate river ports that play a major role within the European transport network as intermodal nodes. This entails a number of challenges, the cardinal one being the optimal selection of port locations, taking into account the new transport, economic, and geopolitical situation that will be brought about by modernized waterways. The aim of the paper was to present an original methodology for determining port locations for modernized waterways based on non-cost criteria, as an extended multicriteria decision-making method (MCDM) and employing GIS (Geographic Information System)-based tools for spatial analysis. The methodology was designed to be applicable to the varying conditions of a river’s hydroengineering structures (free-flowing river, canalized river, and canals) and adjustable to the requirements posed by intermodal supply chains. The method was applied to study the Odra River Waterway, which allowed the formulation of recommendations regarding the application of the method in the case of different river sections at every stage of the research process.

Article: Methodology for Determining the Location of River Ports on a Modernized Waterway Based on Non-Cost Criteria: A Case Study of the Odra River Waterway

Artykuł ukazał się w czasopiśmie Gospodarka Wodna nr 3/2021

Kronika: Wstępna koncepcja Przestrzenno-Techniczna dla Odry swobodnie płynącej.

Publikacje Biura ds. ODW