Copyright © 2020

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

Wszelkie prawa zastrzeżone

odw@port.szczecin.pl +48 91 43 08 222

Skontaktuj się z nami

ul. Bytomska 7

70-603 Szczecin 

Odwiedź nas

Opracowany przez Zespół ekspertów współpracujących z Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk dokument, zawierający Wytyczne środowiskowe dotyczące zastosowania ekohydrologii dla planowania i projektowania inwestycji mających na celu poprawę żeglowności rzeki Odry, stanowił podstawę merytoryczną dla wykonawców Wstępnej Koncepcji Przestrzenno-Technicznej dla Odry swobodnie płynącej  [link].

Celem opracowania było przedstawienie wytycznych określających zespół działań i rozwiązań ekohydrologicznych, których wdrożenie będzie nie tylko minimalizować lub kompensować negatywny wpływ inwestycji służących rozwojowi Odrzańskiej Drogi Wodnej do klasy żeglowności Va, ale w pewnych obszarach poprawi również stan ekologiczny rzeki Odry. Dla wdrażania innowacyjnych rozwiązań, niezbędne jest zrozumienie najważniejszych dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemów rzecznych procesów, których zaburzenie może prowadzić do negatywnych konsekwencji dla potencjału środowiska Odry zarówno w krótko- jak i długoterminowym ujęciu. Zrównoważone i zgodne z koncepcją ekohydrologii zarządzanie środowiskiem wodnym wymaga uwzględnienia wielu aspektów, począwszy od ochrony jakości istniejących ekosystemów po realizacje potrzeb lokalnych społeczności.

W obliczu skali zmian o charakterze globalnym konserwatorskie podejście do ochrony środowiska coraz częściej prowadzi do konfliktu z oczekiwaniami społecznymi, nie gwarantując jednocześnie zachowania bogactwa przyrody. Rozwój ekonomiczny powinien być realizowany z zachowaniem bioróżnorodności i adaptacją zlewni do zmian klimatycznych oraz dbałością o zachowanie dziedzictwa kulturowego dolin rzecznych.

Dlatego też ekohydrologia, jako nauka integrująca wiedzę z różnych dyscyplin w celu wyjaśniania i hierarchizowania kompleksowości procesów zachodzących w ekosystemach, tworzy podstawy dla innowacyjnych metod i rozwiązań systemowych, których wdrożenie poprawia potencjał środowiska szczególnie w zakresie zasobów wodnych. W celu zachowania równowagi ekologicznej i wysokiego potencjału ekosystemów wodnych i od wody zależnych, pomimo istniejącej presji antropogenicznej, konieczne jest kształtowanie struktury krajobrazu i procesów ekologicznych zwiększających elastyczność systemów przyrodniczych oraz ich zdolność do buforowania oddziaływań negatywnych. Szczególne znaczenie mają wszelkie działania nie tylko poprawiające jakość wody i zwiększające różnorodność biologiczną w obszarach zmienionych przez człowieka, ale także zapewniające wzrost wartości usług ekosystemowych dla społeczeństwa.

Wykonawca:

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi.

Autorzy koordynujący: prof. dr hab. Maciej Zalewski, mgr Paweł Jarosiewicz. 2019

 

Wytyczne środowiskowe dotyczące zastosowania ekohydrologii dla planowania i projektowania inwestycji mających na celu poprawę żeglowności rzeki Odry.
22 stycznia 2021