Copyright © 2020

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

Wszelkie prawa zastrzeżone

odw@port.szczecin.pl +48 91 43 08 222

Skontaktuj się z nami

ul. Bytomska 7

70-603 Szczecin 

Odwiedź nas

Przedmiotem opracowania jest określenie prześwitów pionowych pod istniejącymi mostami drogowymi i kolejowymi, zlokalizowanymi na Odrzańskiej Drodze Wodnej (ODW) poniżej miejscowości Ognica (km. 697.0).

Prześwity pod mostami odniesiono do poziomów wód odpowiadających najwyższym stanom żeglownym Hmaxż., określonym dla przekrojów wodowskazowych dolnej Odry zgodnie z Metodyką określania rzędnej zwierciadła wody odpowiadającej najwyższej wodzie żeglownej w dowolnym przekroju poprzecznym Odrzańskiej Drogi Wodnej po jej modernizacji [link].

Opracowanie zawiera szczegółową analizę prześwitów pionowych mostów znajdujących się na Odrze od miejscowości Ognica do Szczecińskiego Węzła Wodnego (włącznie), przeprowadzoną w odniesieniu do aktualnej szerokości szlaku żeglownego oraz do szerokości normatywnych dla klasy Vb drogi wodnej. W opracowaniu dokonano również oceny spełnienia przez poszczególne obiekty mostowe warunku minimalnego prześwitu pionowego dla klasy Vb,  który wynosi min. 5.25 m.

Obszar opracowania

W poniższej tabeli zestawiono obiekty mostowe podlegające analizie:

Przykład analizy obiektu mostowego:

W opracowaniu wykorzystano między innymi poniższe materiały źródłowe:

  • Pomiary geodezyjne spodów konstrukcji obiektów mostowych krzyżujących się z Odrzańską Drogą Wodną Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 2019.

  • Wyznaczenie profilu WWŻ na Odrze od Brzegu Dolnego do Szczecina po planowanej modernizacji do klasy Va [link]. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., Szczecin, 2020.

  • Metodyka określania rzędnej zwierciadła wody odpowiadającej najwyższej wodzie żeglownej w dowolnym przekroju poprzecznym Odrzańskiej Drogi Wodnej po jej modernizacji [link]. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., Szczecin, czerwiec 2018.

Wykonawca:

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście - Biuro ds. Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Autorzy: Zakrzewski B., Kolanda Ł.

 

Określenie prześwitów pod mostami na Odrzańskiej Drodze Wodnej poniżej miejscowości Ognica.
18 lutego 2021