Copyright © 2020

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

Wszelkie prawa zastrzeżone

odw@port.szczecin.pl +48 91 43 08 222

Skontaktuj się z nami

ul. Bytomska 7

70-603 Szczecin 

Odwiedź nas

Planowane dostosowanie Odrzańskiej Drogi Wodnej na odcinku swobodnie płynącym do standardów międzynarodowych (klasa Va), zrealizowane  poprzez zabudowę tego odcinka stopniami piętrzącymi, wygeneruje zagrożenia nieoderwalnie związane z tą metodą działań hydrotechnicznych, tj.:

 • ograniczenie podłużnej i poprzecznej ciągłości koryta i doliny Odry;

 • zmianę transferu materii mineralnej i organicznej wzdłuż kontinuum rzecznego;

 • zmianę charakterystyki i rozkładu przestrzennego procesów hydraulicznych w korycie i obszarach zalewowych;

 • zmniejszenie kompleksowości doliny rzecznej, redukcję powierzchni i różnorodności siedlisk;

 • w dalszym etapie użytkowania, ingerencję w linię brzegową na skutek falowania;

 • zwiększenie tempa nagrzewania wód oraz zmianę środowiska z heterotroficznego na autotroficzne.

Aby zneutralizować lub zminimalizować powyższe zjawiska, w pracach nad rozwojem Odrzańskiej Drogi Wodnej zastosowana została koncepcja poprawy żeglowności i potencjału środowiskowego Odry swobodnie płynącej, która przewiduje szereg działań i rozwiązań nakierowanych na:

 • utrzymanie ciągłości ekologicznej (podłużnej i poprzecznej) rzeki i jej doliny;

 • umożliwienie migracji tarłowych ichtiofauny odrzańskiej;

 • zrównoważony transport materii mineralnej i organicznej;

 • zwiększenie bioróżnorodności odrzańskiej fauny i flory.

Jednocześnie koncepcja ta zakłada:

 • zwiększenie retencji wody w obszarze dorzecza jako adaptacja do zmian klimatu;

 • opracowanie innowacyjnych rozwiązań ekohydrologicznych kompensujących oddziaływanie żeglugi na ekosystem rzeki;

 • poprawę jakości wody poprzez ograniczenie dopływu zanieczyszczeń obszarowych i punktowych w obszarach dorzecza sąsiadujących z drogą wodną jako element wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej Komisji Europejskiej

W ramach opracowanej na zlecenie ZMPSiŚ  Wstępnej Koncepcji Przestrzenno Technicznej dla Odry swobodnie płynącej [link], oprócz działań technicznych, nakierowanych na uzyskanie wymaganych parametrów eksploatacyjnych drogi wodnej, przewidziano szereg działań i rozwiązań sprzyjających środowisku naturalnemu i zwiększających potencjał środowiskowy rzeki, wykorzystujących doświadczenia z obszaru ekohydrologii. Są to między innymi:

 • zastosowanie przepławek bliskich naturze oraz kanałów obiegowych stopni wodnych;

 • tworzenie i odtwarzanie systemów refugiów, udrażnianie starorzeczy i łączenie ich z korytem głównym;

 • tworzenie obszarów i wysp mokradłowych oraz połączeń pomiędzy tymi obszarami;

 • zastosowanie sekwencyjnych systemów sedymentacyjno – biofiltracyjnych oraz hybrydowych sekwencyjnych systemów biofiltracyjnych w obszarach zrzutów wód zanieczyszczonych do koryta rzeki;

 • zachowanie naturalnej sukcesji ostróg oraz adaptacja istniejących ostróg w celu utworzenia siedlisk dla organizmów wodnych w polach międzyostrogowych;

 • strefy ekotonowe ograniczające dopływ zanieczyszczeń z pól uprawnych do rzeki

 • system przepustów, zastawek, rowów dopływowo – odpływowych, przeznaczonych do sterowania nawodnieniem obszarów doliny odciętych od stałego piętrzenia przez tzw. "wały żeglugowe".

Schematy rysunkowe niektórych z powyższych rozwiązań znajdują się poniżej:

Więcej informacji nt. Koncepcji poprawy żeglowności i potencjału środowiskowego Odry swobodnie płynącej oraz nt. Wstępnej Koncepcji Przestrzenno Technicznej dla Odry swobodnie płynącej znajduje się w poniższych prezentacjach:

 • Prezentacja 1

 • Prezentacja 2

 • Prezentacja 3

Powyższe materiały były prezentowane także na seminariach związanych z opracowaniem WKPT [link].

Poniżej: Schemat ideowy działań i rozwiązań ekohydrologicznych.

 

Koncepcja poprawy żeglowności i zwiększenia potencjału środowiskowego Odrzańskiej Drogi Wodnej - roboczy
20 lipca 2019