Copyright © 2020

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

Wszelkie prawa zastrzeżone

odw@port.szczecin.pl +48 91 43 08 222

Skontaktuj się z nami

ul. Bytomska 7

70-603 Szczecin 

Odwiedź nas

Wyniki niniejszej pracy wykorzystane zostały  do opracowania w Biurze ds. ODW wariantów modernizacji  (patrz: „Wstępne warianty modernizacji Odry swobodnie płynącej do klasy żeglowności Va. Podsumowanie prac.” [link]), które zostały poddane konsultacjom samorządowym (patrz: [link]) do I Konsultacji Samorządowych).

W ramach pracy:

 • opracowano jednowymiarowy model hydrauliczny na platformie MIKE Duńskiego Instytutu Hydrauliki (DHI), dla odcinka Odry od Raciborza do ujścia Nysy Łużyckiej, z wyłączeniem Wrocławskiego Węzła Wodnego (tj. od węzła Bartoszowicko - Opatowickiego do jazu Rędzin), dla celów obliczeń głębokości wody na podstawie przekrojów poprzecznych o aktualności na rok 2012, udostępnionych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,

a następnie:

 • wykonano symulacje hydrauliczne oraz wyznaczono profile zwierciadła wody rz. Odry na odcinku od Raciborza do ujścia Nysy Łużyckiej, z wyjątkiem Wrocławskiego Węzła Wodnego, w warunkach przepływu trwającego wraz z wyższymi 240 dni w roku, w trzech wariantach zabudowy:

  • dla istniejącej zabudowy hydrotechnicznej (Wariant I),

  • dla zabudowy hydrotechnicznej od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej zaproponowanej przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w "Ekspertyzie w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030" (Wariant II),

  • dla opracowanej wstępnej propozycji zabudowy hydrotechnicznej od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej, która w przyjętych warunkach przepływu zapewniałaby głębokość tranzytową na szlaku żeglugowym co najmniej 2,8 m  (Wariant III).

W Wariancie III ujęte zostały:

 • budowany stopień Malczyce,

 • przedstawione w opracowanej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW - Zadanie 1B.1/2) „Wielowariantowej koncepcji technicznej – odbudowa i modernizacja zabudowy regulacyjnej rzeki Odry. Przywrócenie warunków żeglowności drogi wodnej.” założenia budowy stopni w Lubiążu i Ścinawie,

 • uzasadnione pod względem hydraulicznym lokalizacje oraz rzędne i wysokości piętrzenia nowych budowli poprzecznych, przy wprowadzeniu ograniczenia co do podniesienia zwierciadła wody ponad brzegi koryta (nie więcej niż 1 m) i co do pogłębienia dna na dolnych stanowiskach stopni wodnych (1 ÷ 1.5 m).

Na podstawie analizy otrzymanych wyników dokonano oceny parametrów żeglugowych Odrzańskiej Drogi Wodnej na odcinku Raciborza do ujścia Nysy Łużyckiej, w stanie istniejącym oraz w wariantach II i III zabudowy, wraz ze wskazaniem odcinków wymagających prac związanych z pogłębianiem i poszerzaniem koryta głównego.

Poniżej:   Profil zwierciadła wody przy proponowanej zabudowie hydrotechnicznej na odcinku od Głogowa do ujścia Nysy Łużyckiej (rys. 28 z opracowania).

 

Wykonawca

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB, Centrum Modelowania Powodzi i Suszy we Wrocławiu (2018 r.).

Autorzy: dr hab. inż. Robert Banasiak, mgr inż. Marcin Krzyżanowski

 

Analiza profilu podłużnego zwierciadła wody rzeki Odry na odcinku od Raciborza do ujścia Nysy Łużyckiej dla przepływu trwającego wraz z wyższymi 240 dni w roku (dla istniejącej zabudowy hydrotechnicznej oraz propozycji zabudowy hydrotechnicznej).
28 grudnia 2020