Copyright © 2020

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

Wszelkie prawa zastrzeżone

odw@port.szczecin.pl +48 91 43 08 222

Skontaktuj się z nami

ul. Bytomska 7

70-603 Szczecin 

Odwiedź nas

Celem opracowania było wyznaczenie lokalizacji portów śródlądowych wzdłuż Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW) na odcinku od Malczyc do Bielinka, po dostosowaniu jej do klasy żeglowności Va wskutek zabudowy stopniami wodnymi.

Zadanie zrealizowano przy następujących założeniach:

 • Odcinek ODW od Malczyc do Bielinka osiągnie parametry drogi wodnej o znaczeniu międzynarodowym w klasie Va żeglowności.

 • Podstawową zabudowę hydrotechniczną dla rzeki stanowić będą nowe stopnie wodne.

 • Nowe warunki nawigacyjne na ODW, wynikające z uzyskania klasy żeglowności Va drogi wodnej na ODW będą znacząco odbiegać od warunków nawigacyjnych obecnych i historycznych.  Dlatego pod uwagę wzięto wszystkie potencjalne lokalizacje portów, wliczając w to lokalizacje portów istniejących, lokalizacje historyczne oraz lokalizacje związane z budową nowych stopni wodnych.

 • Uwzględniono obecne oraz prognozowane uwarunkowania demograficzne i gospodarcze mające wpływ na funkcjonowanie portu rzecznego jako węzła transportowego, przez który rozumie się miejsce przecięcia co najmniej trzech szlaków transportowych.

Lokalizacje portów poddane zostały analizie porównawczej w dwóch zakresach funkcjonalnych: jako porty ładunkowe i porty turystyczne. W przypadku portów ładunkowych analiza przeprowadzona została z uwzględnieniem potencjału węzła transportowego w którym dany port jest położony.

 

Dane niezbędne do wykonania analiz pochodziły z wielu źródeł. Stanowiły je akty prawne, dokumenty polityki transportowej, dane statystyczne, wyniki własnych badań ankietowych gmin oraz dane uzyskane bezpośrednio z rynku m.in. od zarządców dróg wodnych, zarządców dróg kołowych, zarządcy infrastruktury kolejowej, operatorów logistycznych i spedytorów. Analizy przestrzenne zostały wykonane przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych GIS z zastosowaniem dedykowanych modeli obliczeniowych.

 

Na potrzeby analiz przyjęto następujące kategorie portów ładunkowych:

 • porty rzeczne trójmodalne obsługujące środki transportu wodnego, kolejowego i drogowego, które powinny być zlokalizowane w międzynarodowych węzłach transportowych;

 • porty rzeczne dwumodalne obsługujące środki transportu wodnego i drogowego, które powinny być zlokalizowane w krajowych węzłach transportowych;

 • punkty przeładunkowe, które powinny być zlokalizowane w lokalnych węzłach transportowych.

 

Węzły transportowe rozumiane są następująco:

 • międzynarodowy węzeł transportowy (WM) – miejsce przecięcia szlaków transportowych o znaczeniu międzynarodowym, w którym powinien być zlokalizowany port rzeczny trójmodalny;

 • krajowy węzeł transportowy (WK) – miejsce przecięcia szlaków transportowych o znaczeniu krajowym, w którym powinien być zlokalizowany co najmniej port rzeczny dwumodalny;

 • lokalny węzeł transportowy (WL) – miejsce przecięcia szlaków transportowych o znaczeniu lokalnym, w którym powinien być zlokalizowany co najmniej punkt przeładunkowy.

Wyznaczanie lokalizacji portów śródlądowych na Odrzańskiej Drodze Wodnej na odcinku od Malczyc do Bielinka przeprowadzone zostało w trzech etapach.

 

Etap 1 Inwentaryzacja infrastruktury transportowej i wskazanie potencjalnych lokalizacji portów

W ramach etapu przeprowadzono inwentaryzację historycznej, istniejącej i planowanej infrastruktury transportowej funkcjonalnie powiązanej z ODW na odcinku od Malczyc do Bielinka. Obejmowała ona najważniejsze elementy infrastruktury liniowej transportu drogowego i kolejowego oraz punktowej transportu rzecznego i lotniczego. Efektem Etapu 1 było wskazanie potencjalnych lokalizacji portów ładunkowych i turystycznych.

 

Etap 2 Wstępna selekcja lokalizacji portów ładunkowych

W ramach etapu wykonana została wstępna selekcja wskazanych w Etapie 1 potencjalnych lokalizacji portów ładunkowych, bazująca na analizie dalszych obszarów ciążenia.

 

Etap 3 Wyznaczenie lokalizacji i kategorii portów

Ustalone w Etapach 1 i 2 lokalizacje zostały przeanalizowane pod kątem ich potencjału do pełnienia roli portu ładunkowego lub portu turystycznego.

W przypadku portów ładunkowych analiza ta przebiegała dwustopniowo:

 • analiza bliższych obszarów ciążenia lokalizacji i przyporządkowanie tych lokalizacji (lub wydzielonych odcinków ODW z tymi lokalizacjami) do węzłów transportowych o znaczeniu międzynarodowym, krajowym lub lokalnym (Etap 3a);

 • ocena alternatywnych portów rzecznych w zidentyfikowanych w Etapie 3a węzłach transportowych, bazująca na analizie bezpośredniego zaplecza tych portów. Rekomendowanie lokalizacji i kategorii portu ładunkowego w poszczególnych węzłach (Etap 3b).

Lokalizacje i kategorie portów turystycznych rekomendowane zostały na podstawie wyników analizy bliższych obszarów ciążenia (Etap 3c).

 

Na podstawie przeprowadzonej wieloetapowej analizy zarekomendowano utworzenie na Odrzańskiej Drodze Wodnej od Malczyc do Bielinka 20 portów rzecznych ładunkowych (Tabela 1, Mapa 1) oraz 21 portów turystycznych (Tabela 2, Mapa 2).

Tabela 1.  Rekomendowane porty rzeczne ładunkowe na ODW (Malczyce-Bielinek)

Tabela 2. Rekomendowane porty rzeczne turystyczne na ODW (Malczyce-Bielinek)

Wykonawca:

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście - Biuro ds. Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Autorzy: Wiśnicki B. (Ekspert współpracujący z Biurem ds. ODW), Dybkowska-Stefek D., Kolanda Ł., Relisko-Rybak J. 2018

 

Wyznaczanie lokalizacji portów śródlądowych na Odrzańskiej Drodze Wodnej. Odcinek od Malczyc do Bielinka.
22 stycznia 2021