Copyright © 2020

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

Wszelkie prawa zastrzeżone

odw@port.szczecin.pl +48 91 43 08 222

Skontaktuj się z nami

ul. Bytomska 7

70-603 Szczecin 

Odwiedź nas

Uwzględnienie zrównoważonego podejścia ekohydrologii do zarządzania środowiskiem wodnym we Wstępnej Koncepcji Przestrzenno-Technicznej dla Odry swobodnie płynącej powoduje, że stanowi ona rozwiązanie systemowe, które pozwala osiągnąć kompromis pomiędzy interesem użytkowników Drogi Wodnej oraz budowaniem odporności środowiska w obliczu narastajacej presji, wynikającej z globalnego ocieplenia oraz różnych form działalności człowieka.

Takie stwierdzenie znalazło się w przygotowanej przez Europejskie Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk, Opinii na temat zastosowania zrównoważonego podejścia ekohydrologii w działaniach nających na celu uzyskanie na Odrze klasy żeglowności Va, zaplanowanych we Wstępnej Koncepcji Przestrzenno-Technicznej dla Odry swobodnie płynącej [treść Opinii]

Dostosowanie Odrzańskiej Drogi Wodnej na odcinku swobodnie płynącym do standardów międzynarodowych (klasa Va) uzyskane w wyniku zabudowy tego odcinka stopniami wodnymi, w znaczący sposób wpłynie na funkcjonowanie biocenozy Odry. By zneutralizować lub zminimalizować ten wpływ, w pracach nad rozwojem Odrzańskiej Drogi Wodnej zastosowana została koncepcja poprawy żeglowności i potencjału środowiskowego Odry swobodnie płynącej.

Przewiduje ona szereg działań i rozwiązań nakierowanych na:

  • utrzymanie ciągłości ekologicznej (podłużnej i poprzecznej) rzeki i jej doliny;

  • umożliwienie migracji tarłowych ichtiofauny odrzańskiej;

  • zrównoważony transport materii mineralnej i organicznej;

  • zwiększenie bioróżnorodności odrzańskiej fauny i flory.

Jednocześnie koncepcja ta zakłada:

  • zwiększenie retencji wody w obszarze dorzecza jako adaptacja do zmian klimatu;

  • opracowanie innowacyjnych rozwiązań ekohydrologicznych kompensujących oddziaływanie żeglugi na ekosystem rzeki;

  • poprawę jakości wody poprzez ograniczenie dopływu zanieczyszczeń obszarowych i punktowych w obszarach dorzecza sąsiadujących z drogą wodną jako element wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej Komisji Europejskiej.

Mając na uwadze jak ważne są to zagadnienia, w Biurze ds. ODW przygotowywana jest publikacja która w sposób popularyzatorski przybliży tę dziedzinę wiedzy.

 

Wykonawca:

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście - Biuro ds. Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Autorzy: Dybkowska-Stefek D., Relisko-Rybak J., Zakrzewski B. 2021

Współpraca:

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi.

 

 

Koncepcja poprawy żeglowności i zwiększenia potencjału środowiskowego Odrzańskiej Drogi Wodnej.
20 lipca 2019