Copyright © 2020

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

Wszelkie prawa zastrzeżone

odw@port.szczecin.pl +48 91 43 08 222

Skontaktuj się z nami

ul. Bytomska 7

70-603 Szczecin 

Odwiedź nas

Na potrzeby realizacji Wstępnej Koncepcji Przestrzenno-Technicznej dla Odry swobodnie płynącej pobrano oraz przeanalizowano 78 próbek gruntów z dna rzeki Odry. Były to próbki kategorii B, 4 klasy (wg definicji z EUROKOD 7, dawny symbol „NU”) - o naturalnym uziarnieniu, pobrane z gruntów niespoistych, które poddano badaniom granulometrycznym.

Wytypowane miejsca poboru prób spełniały następujące kryteria:

  • próby zostały pobrane w odległości do 2 kilometrów poniżej każdej planowanej lokalizacji stopnia wodnego,

  • rozstaw pomiędzy miejscami poboru nie był mniejszy niż 200 metrów,

  • pobór odbywał się w głównym nurcie rzeki,

  • próby były pobierane z pól pomiędzy ostrogami regulacyjnymi.

Mapa poglądowa obszarów poboru prób osadów dennych

W czasie pobierania prób rejestrowana była sytuacja hydrologiczna na całym odcinku objętym badaniami a sam pobór odbywał się w zbliżonych warunkach hydrologicznych (stan wody, przepływ). Bezpośredni pobór prób odbywał się z jednostki pływającej, przy użyciu chwytacza osadów dennych typu Van Veen, który umożliwia pobór osadów dennych z powierzchni 2,50 dm2 i objętości 2 litrów.

Pobrane próby opisano makroskopowo oraz poddano analizie granulometrycznej metodą sitową. Analiza ta umożliwia opis gruntu według podziału na poszczególne frakcje rozmiarów ziaren (f. kamienista, f. żwirowa, f. piaszczysta, f. pylasta, f. ilasta). Wyniki badań zaprezentowano w postaci wykresów uziarnienia,

Z przeprowadzonych analiz wynika, że osady denne wykształcone są jako piaski grube i średnie, a także pospółki. W jednym punkcie poboru stwierdzono również żwir.

Przykładowy wykres uziarnienia próbki osadów dennych

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Geologiczne "Geoprojekt Szczecin" sp. z o.o.

 

Analiza granulometryczna osadów dennych  na odcinku Odry swobodnie płynącej.
01 stycznia 2020