Copyright © 2020

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

Wszelkie prawa zastrzeżone

odw@port.szczecin.pl +48 91 43 08 222

Skontaktuj się z nami

ul. Bytomska 7

70-603 Szczecin 

Odwiedź nas

Album przekrojów poprzecznych (dolinowych) Odry granicznej stanowi wynik prac prowadzonych w Biurze ds. Odrzańskiej Drogi Wodnej  nad stworzeniem bazy danych geometrycznych na potrzeby modelowania przepływów i stanów za pomocą numerycznego modelu hydrodynamicznego w środowisku HEC-RAS.

 

Symulowanie za pomocą modeli matematycznych rzeczywistych warunków przepływu na danej rzece wymaga dostępu do kilku podstawowych źródeł danych:

 

  • opisu topograficznego badanego obszaru

  • danych batymetrycznych  i topologicznych (przekroje poprzeczne dolinowe) oraz

  • danych hydrologicznych wykorzystywanych dla przygotowania warunków brzegowych, kalibracyjnych i weryfikacyjnych.

Górny przekrój graniczny obszaru badawczego został ustalony w ujściu Nysy Łużyckiej do Odry, dolny przekrój graniczny – w rozgałęzieniu Odry na Odrę Wschodnią i Zachodnią poniżej miejscowości Widuchowa. Obszar badawczy obejmuje pas terenu i dna rzeki wzdłuż całego cieku Odry granicznej, o szerokości od kilkuset metrów do kilku kilometrów, z obszarem na lewo i prawo od tzw. talwegu rzeki, co jest zakresem wystarczającym na zdefiniowanie koryta rzecznego i potencjalnego obszaru zalewowego.

 

W opracowaniu przedstawiono proces budowy bazy danych geometrycznych, obejmujący:

 

  • ustalenie lokalizacji przekrojów,

  • przetworzenie danych źródłowych (sondaże cykliczne koryta rz. Odry z roku 2013),

  • rozbudowę przekrojów korytowych o część dolinową,

  • import przekrojów poprzecznych do systemu HEC-RAS,

  • optymalizację przekrojów poprzecznych.

 

Opracowanie zawiera źródłowe dane geometryczne w postaci przekrojów poprzecznych koryta rz. Odry oraz dane przetworzone, będące wynikiem adaptacji danych źródłowych na potrzeby numerycznego modelu hydrodynamicznego i tworzące bazę geometryczną modelu. Opisane zostały także mechanizmy przetwarzania danych i uwarunkowania mające wpływ na proces implementacji danych źródłowych do docelowej geometrii modelu.

 

W wyniku prac uzyskano bazę geometrii istniejącej, odwzorowującą istniejące koryto i dolinę Odry granicznej. Baza składa się z 816 przekrojów poprzecznych dolinowych, opracowanych w postaci tekstowej (pliki ASCII) oraz zaimplementowanych do plików geometrii w systemie HEC-RAS. Przykładowy przekrój poprzeczny przedstawiono na rysunku.

 

Wykonawca:

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście - Biuro ds. Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Autorzy: Dybkowska-Stefek D., Ewertowski R. i Zagata M. (Eksperci współpracujący z Biurem ds. ODW), Relisko-Rybak J., Zakrzewski B. 2019

 

Album przekrojów Odry granicznej.
25 października 2019